انارهای کشاورز حلبچه ای بعد از ۷ ماه ، که در گِل نگهداشته!