لحظه تلخ و دردناک تماس دختر با مادرش بعد دو سال در برنامه زنده را ببینید.