رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار از زمان ورود به کاخ سفید، پس از اتمام سخنرانی با فردی خیالی دست داد. منبع:چندثانیه