به مفهوم این شعر زیبا از صائب تبریزی توجه کنید......
در جوامع مختلف هستند افرادی که معیار احترامشان به دیگران ، میزان دارائیهای مادی ،و یا موقعیت اجتماعی افرادهست،نه فرهنگ و شعور و انسانیت ایشان. به نظرم آمد، یاد آوری کنم که به عنوان یک ایرانی اصیل ، بر ما واجب است تابه انسانیت افراد احترام بگذاریم،نه پول و موقعیت اجتماعی اونها. موافقید؟