فرید مدرسی فعال رسانه ای از وخامت حال همسر آخرین شاه ایران خبر داد.