کمی آنطرف تر از هتل ۹۰ ساله آبعلی یک ساختمان مرموز در میان درختان چنار محصور شده است.
پس از احداث هتل معروف آبعلی و رونق صنعت گردشگری، ساختمان اداره ژاندارمری هم در محوطه این هتل ساخته شد تا به رتق و فتق امور نظمیه بپردازد. حالا این بنا هم مثل مادرش که اولین هتل بتنی ایران بوده و هست در گوشه ای خزیده تا خاطرات تاریخ را با خود به گور ببرد.