طنز برفکی به موضوعات روز جامعه در قالب طنز می پردازد.