خبر24: خلبان زن ایرانی: مسافران به فرزندانشان نشانم می دهند که یک خانم خلبان هواپیما هستند و این یک ساختارشکنی خوب بو؛ از بچگی دنبال هواپیما می دویدم. همچنین کاپیتان زهرا شریعتی افزود: از مسافران انرژی مثبت دریافت می کنم.