انجام حرکت خطرناک دفاع شخصی با چاقو در برنامه زنده تلویزیونی جنجال آفرین شد.