ویدیویی در خصوص نحوه عملکرد صابون در مواجه با ویروس کرونا را ببینید.