یک استادیوم فوتبال در اسلواکی وجود دارد که ریل قطار از داخل آن عبور کرده است و تماشاگران، هنگام تماشای بازی فوتبال، شاهد عبور قطار از داخل ورزشگاه هستند.