نود اقتصادی: دکتر رضا غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ساختار‌های اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هنوز مهیا نکرده‌اند. مغاز‌ه‌هایی هستند که تا سقف انبارهایشان روغن چیده‌اند.