در خصوص تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به خاطر سویه جدید ویروس کرونا معاون وزیر بهداشت گفت: ستاد مقابله با کرونا، برای تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، امروز تصمیم گیری می کند.گزارشی در خصوص این تصمیم گیری را ببینید.