بسیاری بر این باورند که باید تست پوکی استخوان یا تراکم استخوان را انجام دهند تا دچار پوکی استخوان نشوند. در ویدئویی زیر ببینید چه کسانی باید سنجش تراکم استخوان انجام دهند؟