پاسخ به ابهامات واكسن دز سوم کرونا

هر کسی در دز سوم باید چه واکسنی بزند؟