مردی که همسرش را در بابلسر به خاطر خیانت به قتل رسانده بود شناسایی و دستگیر و به قتل اعتراف کرد.