گل اول سردار آزمون به چلسی در دقیقه 41 به ثمر رسید.