پس از حرف و حدیثها درباره یکی بودن یا نبودن آب شرب شهری و آب معدنی های فروشگاهی ، صحت و سقم این موضوع را با چند آزمایش بررسی کردیم.