بررسی‌های میدانی حاکی از این است که برخی از فروشندگان، قیمت گوشی را متناسب با ظاهر مشتری تعیین می‌کنند.