باقری: من، اسکوچیچ و خورشیدی چندبار با طارمی تماس گرفتیم، ولی متأسفانه جواب نداد.