مهدی طارمی ادعا کرده شماره کریم باقری مربی تیم ملی را نداشته که بخواهد پاسخ او را دهد.