سوتی فوق سمّی مجری ضد ایرانی اینترنشنال سعودی در پخش زنده!

گفته می شود بن سلمان با دیدن این صحنه سر به بیابان گذاشت!