دیاکو وروجک تو ۳ سالگی با چپ و راست ضربه میزنه و خیلی حرفه ای بدن میزاره برای تصاحب توپ