رویداد 24 نوشت: رئیسی در کنفرانس وحدت اسلامی دچار اشتباه لفظی شد. او یکی از روحانیون فقید اهل سنت را که محمدسعید رمضان البوطی نام داشته به اشتباه، الطوطی خواند.