خانه پدر علی اکبر یوسفی بعد از قهرمانی/ رقص و پایکوبی مردم