یک ترفند و شیوه فوق العاده مفید و سودمند برای مواقعی که تنها هستید و نمی توانید خودرو را هُل دهید! حتما ببینید و به هر چند نفر که می توانید ارسال کنید!

فرادرس