رئیس جمهور روسیه خطاب به رئیس جمهور ترکیه: می بینید که علیرغم اینکه تمام روز را با یک فرد آلوده گذراندم، کرونا نگرفتم. بنابراین دفعه بعد شما مجدداً واکسینه خواهید شد. اولاً به موقع و ثانیا اسپوتنیک بهتر است.