ثبت داستان فداکاری شهید لندی از سال آینده به کتاب درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مصاحبه با خبربامدادی خبر داد.