شروه خوانی سهیلا خواجه در وصف علی لندی نوجوانی که در راه نجات دو شهروند ایذه ای از دل آتش، به شهادت رسید