مدارس تدریجی و در ۳ مرحله تا نیمه دوم آبان بازگشایی می‌شوند.