لحظه رسیدن گدازه‌های آتش‌فشانی به منازل مسکونی در جزایر قناری