هر وقت از شغلتون ناراضی بودین، یاده این داداشمون بیفتید که مسئول مسواک زدن حیونای باغ وحشه