بابا برید خدارو شکر کنید اینجا طب سنتی از این آپشنا نداره که آدم و سوراخ سوراخ کنه!

فوقش با چهارتا ادویه و روغن بنفشه، سرو تهشو جمع میکنن.

مثلا داره سردرد و برطرف میکنه ولی بجاش مخشو پوکوندد