احتمال مرگ در افراد واکسینه شده نسبت به افراد واکسینه نشده چقدر است؟

متخصص بیماری‌های عفونی: بیشتر فوت شدگان کرونایی، معمولا یا واکسن نزده یا فقط یک دُز واکسن دریافت کرده بودند.