البته با حکم سازمان تعزیرات از این مبلغ صد میلیون آن باید به حساب دولت واریز شود!