مردم در فرانسه بر سر قانون واکسن کرونا و موافقت و مخالفت با واکسن اجباری این‌گونه با یکدیگر نزاع کردند .