داشتم فكر ميكردم من اگه بودم جاى اون خانوما الان در چه حالى بودم ؟  شما چى با هيجان در اين حد موافقين ؟