اولین فیلم از پنجشیر پس از درگیری طالبان با نیروهای «احمد مسعود»