رقابت فرزندان امروزی فنیقی ها در جزیره ارواد با صنعت روز کشتی سازی