هر کسی پول ندارد مهمان ارباب / بلال‌فروشی که نصف سود فروشش را به ایتام می‌دهد