مراسم افتتاحیه به هر قیمتی حتی با چنگ و دندان در پاکستان