ویدیو پربازدید از مجری هواشناسی که از خانه در حال اجرای برنامه هواشناسی است که یک باره سگ مجری وارد کادر برنامه میشود. اینم از عواقب دور کاری..!