عجیب اما واقعی وقتی دو زن در خانه سالمندان سنندج به طور اتفاقی متوجه شدند هووی همدیگر بوده اند!