حسین یوسفی فر ، پزشکی که ۸۰۰ شبانه روز است کاشانه‌اش را رها کرده و داوطلبانه در گرمای آبادان در حال خدمت است