دکترمسعود مردانی عضو ستاد کرونا بدون ماسک در پمپ بنزین