روش عزاداریی که کمتر دیده شده و بازتاب زيادی در فضای مجازی داشته