۱۵ رویکرد دولت سیزدهم از زبان رئیس جمهور در صحن علنی