مصاحبه خبرنگار بیست و سی و با عُسالان بهشت زهرا

جز مرگ ، عزا و ماتم نمیبینیم همه مان خسته شدیم و بریدیم ... مردم رعایت نمیکنند