مجری تلویزیونی می‌گوید به مردم اطمینان می‌دهم که طالبان دوست مردم است و طرفدار آزادی.