فیلم جدید از کارخانه برکت ؛ این بار بهداشتی.

تصاویری از ورودی کارخانه تولید واکسن ایرانی برکت با رعایت کامل موارد بهداشتی در روزهای گذشته انتشار تصاویری از رعایت نکردن موارد بهداشتی در تولید واکسن ایرانی برکت جنجالی شده بود.